1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:
Kymen Sipti Oy

Y-tunnus:
2535871-1

Osoite:
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka

Verkkopalvelu:
www.kymensipti.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:
Verneri Vulkko
Kyminlinnantie 6
48600 Kotka
verneri.vulkko@sipti.fi

2. Rekisterin nimi

Kymen Sipti Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään sekä talletetaan yllä olevaa tarkoitusta varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä päivitetään tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. markkinointitilaisuuksien, kilpailujen ja arvontojen yhteydessä.

Kaikki asiakaspalveluun tulevat yhteydenotot voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun ja laadun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää esim. Väestörekisterikeskuksen tai jonkin muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Sopimukseen ja siihen liittyvät tiedot säilytetään lähtökohtaisesti asiakassuhteen ajan. Tämän jälkeen tiedot poistetaan lukuun ottamatta tilannetta, jossa lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

Potentiaalisten asiakkaiden osalta suostumukseen perustuvia asiakastietoja säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksen. Ulkopuolisten rekisterien osalta noudatetaan rekisterinpitäjän ohjeistusta.

Tiedot poistetaan rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi käsitellä sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Kymen Sipti Oy:n asiakasrekisteristä ei luovuteta rekisteritietoja kolmannelle osapuolelle. Tietojen luovuttaminen on mahdollista ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kymen Sipti Oy:n tietojärjestelmien palvelimet sijaitsevat palosuojatuissa ja lukituissa tiloissa. Tilaan on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjät on jaettu erilaisiin ryhmiin ja käyttöoikeudet järjestelmään määräytyvät ryhmän mukaisesti. Tietojärjestelmistä otetaan varmuuskopioita päivittäin.

Tietoihin on käyttöoikeus Kymen Sipti Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kymen Sipti Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Manuaalinen aineisto säilytetään ko. tarkoitukseen varatuissa erillisissä arkistointitiloissa. Tiloihin on pääsy ainoastaan Kymen Sipti Oy:n henkilöstöllä ja ne pidetään lukittuina muulloin kuin toimiston aukioloaikoina.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistus- ja oikaisupyynnöt lähetetään kirjallisesti sekä allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kymen Sipti Oy
Kyminlinnantie 6
48600 Kotka

Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai etämyyntiin ottamalla kirjallisesti tai puhelimitse yhteyttä Kymen Sipti Oy:n asiakaspalveluun. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tutustua tietoihin Kymen Sipti Oy:n tiloissa. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.