Kalliorakennustekniikka (KAT),
Rock Mechanics and Tunneling

Kalliorakennustekniikan toimialan rakennushankkeet voivat sijoittua kallioalueiden päälle, kalliokaivantoihin tai kallion sisään.

Kiinteä harvarakoinen kallio soveltuu monenlaiseen rakentamiseen ilman lujitus- ja tiivistystoimenpiteitä. Kallion laatu ei kuitenkaan aina sellaisenaan sovellu rakentamiseen. Runsasrakoista kalliota tiivistetään usein injektoimalla. Injektointi täyttää kallion sisällä olevat raot ja heikkousvyöhykkeet. Esimerkiksi erilaiset kallioankkuroinnit on aina sijoitettava riittävän tiiviiseen kalliomassaan. Raot ja heikkousvyöhykkeet pienentävät kalliot kuormituskestävyyttä. Runsasrakoisen kallion lujuutta voidaan kasvattaa teräspultituksin. Kalliotutkimuksilla hankitaan tietoa kalliosta ja pohjavedestä kalliorakenteiden suunnittelua varten. Kalliorakenteiden toiminnan suunnittelu ja toteutus perustuvat aina luotettaviin kalliotutkimuksiin.

Rakennushankkeissa irrotettava kalliokivi pyritään hyödyntämään tarkoin ja tarvittaessa siitä voi jalostaa kiviaineksia rakennushankkeen tarpeisiin. Kiviainesta voi myös myydä hankkeiden ulkopuolelle. Kallion irrottaminen tapahtuu useimmiten räjähdysaineen avulla, mutta ympäristötekijät rajoittavat räjäyttämisellä tapahtuvaa irrottamista. Tärinä- ja meluvaikutuksille herkissä ympäristöissä kalliota voidaan irrottaa myös mekaanisin menetelmin.

Asiakkaidemme talon- ja infrarakennushankkeisiin toimitetut suunnitelmakokonaisuudet ovat usein sisältäneet kalliotutkimukset sekä kallion louhinta-, tarkkuuslouhinta-, tiivistys- ja lujitussuunnitelmat.

  • Kalliorakennusten rakennus-, rakenne- ja kalliorakennussuunnittelu
  • Kalliotutkimusten suunnittelu
  • Pohjaveden hallintasuunnittelu
  • Määrälaskennat ja kustannusarviot