Palvelut

Palvelemme asiakkaitamme rakentamisen ja ympäristötekniikan suunnittelu- ja rakennuttamistoimialoilla.

Asiakkaan rakennushankkeen tarpeen mukaan kokoamme suunnittelutoimialoista suunnitelmakokonaisuuden, minkä avulla asiakas määrittää rakennushankkeensa teknisen sisällön ja laatuvaatimukset. Suunnitelmakokonaisuutta varten hankimme tarvittavat lähtötiedot pohjatutkimuksin, mittauksin ja tarvittavin erikoistutkimuksin.

Kehitämme rakennushanketta asiakkaan tarpeen mukaan. Hankkeen suunnitelmissa esitetylle rakentamiselle tai toimenpiteelle voidaan asiakkaan kanssa yhteistyössä hankkia rakennuslupa, vesilupa tai ympäristölupa.

Hankevalmistelun tueksi voidaan laatia kustannusarvioita ja yleisaikatauluja. Hankkeiden kustannusarvioissa ovat keskeisessä osassa suunnittelukokonaisuuksista lasketut rakennusosa-arviot sekä arviot suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksista.

Infran rakennushankkeiden toteutuksen valmistelussa olemme valmistelleet rakennushankkeen tarpeen mukaan myös urakkasopimuksen ja kaupalliset asiakirjat.

Geotekniikka ja pohjatutkimukset (GEO), Geotechnical Engineering

Pohjatutkimuksilla hankitaan tietoa maaperästä ja pohjavedestä pohja- ja maarakenteiden suunnittelua varten. Pohja- ja maarakenteiden toiminnan suunnittelu ja toteutus perustuu aina luotettaviin pohjatutkimuksiin.

Tie-, katu- ja aluetekniikka (TKA), Roads and Area Design

Tie-, katu- ja aluetekniikan rakennushankkeiden koko vaihtelee pienistä piha-alueista suuriin infran rakennuskokonaisuuksiin. Rakennushankkeet tarvitsevat TKA-suunnitelmia mm. sijoitus- ja rakentamislupia sekä hankkeiden kehittämistä varten.

Vesihuolto ja -tutkimus (VHT), Water Supply and Wastewater Treatment

Uudis- ja korjausrakennusten hankkeiden kehittäminen alkaa yleissuunnittelulla, edeten hyväksyttyjen yleissuunnitelmien jälkeen pohjatutkimus- ja rakennussuunnitteluvaiheeseen, sekä lopulta rakennusurakoiden toteuttamiseen.

Mittaus- ja kartoitustekniikka (MKT), Mapping and Surveying

Rakennushankkeiden alkuvaiheessa laaditaan suunnittelun lähtötiedoksi rakennuspaikan rakenne- ja maastomallit. Rakennushankkeet toteutetaan olosuhteiltaan vaihteleville rakennuspaikoille.

Ympäristösuunnittelu (YMP), Environmental Consulting

Ympäristösuunnittelu- ja tutkimushankkeet voivat liittyä mm. ympäristövahinkojen torjuntaan, vesirakentamiseen ja kiertotalouteen. Olemme toteuttaneet pilaantuneiden alueiden vaativia tutkimus- ja kunnostusprojekteja.

Kalliorakennustekniikka (KAT), Rock Mechanics and Tunneling

Rakennushankkeet voivat sijoittua mm. kallioalueiden päälle, kalliokaivantoihin tai kallion sisään. Suunnitelmakokonaisuutemme ovat sisältäneet kalliotutkimuksia sekä kallion louhinta-, tarkkuuslouhinta-, tiivistys- ja lujitussuunnitelmia.

Infran rakennuttaminen (RAP) (Infra),
Construction Management (Infra)

Kymen Sipti Oy on toiminut rakennuttajakonsulttina vuodesta 2013 lähtien maa- ja vesirakennushankkeissa. Hankkeen tarvitsemat palvelut kartoitetaan ja organisoidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Laatu

Kymen Siptillä laadun merkitys korostuu työn kaikissa vaiheissa. Työn laatuun panostetaan aina suunnittelusta toteutukseen saakka, jotta kaikki projektin osapuolet ovat mahdollisimman tyytyväisiä.

Työmme laatua on arvioinut ulkopuolinen ja puolueeton organisaatio. Rakentamisen Laatu RALA ry on suomalaisen rakennetun ympäristön laatua ja vastuullisuutta sekä rakennusalan läpinäkyvyyttä edistävä asiantuntijaorganisaatio.
RALA-sertifiointi on ISO-järjestelmien pohjalta suomalaisen rakennusalan erityistarpeisiin räätälöity johtamisjärjestelmän arviointimenettely.

  • RALA-pätevyys osoittaa puolueettomasti yrityksen osaamista, vastuullisuutta ja luotettavuutta.
  • RALA-laatusertifikaatilla todennetaan yrityksen laadunhallintajärjestelmä.
  • Rakennusalan oma palautetyökalu, RALA-palaute, helpottaa ja nopeuttaa projektipalautteen keräämistä hankkeen eri osapuolilta.


Vastuu Groupin Luotettava Kumppani on osoitus yrityksen rehdistä toiminnasta tilaajavastuulain puitteissa.